[Nlnog] spam / geen spam?

Rejo Zenger nlnog at subs.krikkit.nl
Wed Nov 30 13:11:57 UTC 2005


[quotes in volgorde veranderd]

++ 25/11/05 11:29 +0100 - ProServe - Peter Batenburg:
>Dit gaat vooral om het feit dat er verschillende organisaties (wetgever, 
>reclame code comissie, etc) documenten/wetgeving uitgeven waarin duidelijk 
>staat dat bedrijven wel bedrijven mogen mailen zonder opt-in, en dat je 
>sowieso mensen mag mailen als ze klant zijn.

Dat "duidelijk" vind ik nogal rekbaar. Zo is inderdaad expliciet gesteld
dat je een klant voor soorgelijke producten en diensten mag mailen (dat
overigens ook alleen maar als iemand gedurende de verkrijging van het
adres de kans heeft gekregen zich daaraan te ontrekken), maar met name
de reikwijdte is onduidelijk: waar ligt de grens voor "soortgelijke
producten" en hoe lang mag een bedrijf een klant blijven mailen?

>Het is dus wel fijn dat de wetgever en andere organisaties allerlei
>regels in het leven roepen qua spam (er zitten zeker ook zinnige dingen
>in!), maar dit blijkt dus ook averechts te werken, aangezien klanten
>dit vaak als _de_ policy zien.

Hee, dat probleem ken ik! Bij spamvrij.nl zien we dit probleem ook vaak
terug. We listen de spamruns die aan "onze" criteria voldoen en "onze"
criteria wijken af van die van de wetgever of andere organisaties. En
bedrijven klagen vervolgens, omdat ze dachten dat ze wel veilig zouden
zitten als ze zich aan de wet hielden. Ze hebben in voorkomende gevallen
nog een of andere juridische expert gepeild en die kwam tot de conclusie
dat het volgens de Telecommunicatiewet (Tw) mocht.

We reageren eigenlijk altijd hetzelfde:

 | De criteria die spamvrij.nl hanteert zijn gebaseerd op de normen die
 | al vele jaren gelden op het internet. Het zijn criteria die
 | vanzelfsprekend zijn voor de internetgemeenschap omdat zonder deze
 | regels het functioneren van e-mail als communicatie-medium bedreigd
 | wordt. Veel providers hanteren al jaren deze normen, bijvoorbeeld
 | via hun algemene voorwaarden.
 
We zeggen ook altijd:
 
 | Met het van kracht worden van de nieuwe Telecommunicatiewet (Tw)
 | wordt slechts een deel van de normen die door ons wordt voorgestaan
 | overgenomen door de wetgever. De definitie in de Tw is op een aantal
 | belangrijke punten afwijkend van onze definitie.

We vermelden verder altijd expliciet dat de we alleen spamruns op onze
website zetten die voldoen aan "onze" criteria en dat we nadrukkkelijk
geen uitspraak doen over de legaliteit van een mailing. Zie verder ook
de website van spamvrij.nl, en meer specifiek [1].

Dat lijkt me ook de richting waarop het antwoord van een abusedesk zou
moeten gaan op het moment dat een (potentiele) klant over zijn mailings
stelt "Maar van de wet mag het!". Ik denk dat het daarom noodzakelijk is
altijd minstens het volgende nadrukkelijk te melden:

+ De criteria die de wetgever en andere instanties er op na houden
 wijken af van die van de internet gemeenschap.

+ Vanzelfsprekend heeft de klant zich aan de wet te houden (met die
 kanttekening dat je daar als ISP verder weinig te maken mee hebt).

+ De criteria van de ISP zijn in lijn met de criteria van de gemeenschap
 en dat die op sommige punten strikter zijn dan die van de wetgever en
 andere instanties (maar op andere punten ruimer zijn). [2]

+ De criteria die de ISP hanteert in de algemene voorwaarden (soms ook
 aangevuld met een acceptable use policy) zijn de voorwaarden waarmee 
 de klant accoord is gegaan (zal gaan) bij het aangaan van het
 contract.

>Wat is jullie idee hier eigenlijk over? Zien jullie deze trend ook?
>Hoe gaan jullie hier mee om?

Ik heb gelukkig niet teveel te zeggen, maar ik kan wel gerust vast
stellen dat bij Luna.nl, voor die periode dat ik iets over abuse@ te
zeggen had, bovenstaande van toepassing was. Ik meen van een klant te
mogen verwachten dat deze zich gedraagt in overeenstemming met de wet,
met de overeengekomen voorwaarden en als het even kan ook met de mores
van de gemeenschap waarvan hij deel wil uitmaken.

Ik krijg (met name als spamvrij.nl) het argument dat een mailing correct
is volgens de wetgeving met de nodige regelmaat, maar ik kan niet zeggen
dat ik een toenemende trend zie. Het argument wordt al sinds juni 2004
gebruikt, een referentie aan de code van de RCC zie ik eigenlijk weinig. 

Overigens verwacht ik dat ook dat ergens in de eerste helft van 2006 zal
gaan afnemen. Er wordt op dit moment geschreven aan een herziening van
die Tw. De voornaamste wijziging is dat niet alleen meer ongevraagde
e-mail aan consumenten, maar ook aan bedrijven verboden zal worden (maar
alleen onder bepaalde voorwaarden en met uitzonderingen, uiteraard).

Begin dit jaar was het aantal spamruns die door Nederlandse organisaties
en individuen verzonden werd nog maar 15% van het aantal van een jaar
eerder. Dat is onder meer het gevolg van het in werking treden van de
Tw, half mei. Omdat in die versie alleen spam aan consumenten werd
verboden was een aanzienlijke afname van spamruns aan consumenten, maar
een toename van de spamruns aan bedrijven te zien.

Dat laatste is logisch, want waar voorheen wetgeving onduidelijk was,
was het met de inwerkingtreding van deze Tw opeens gewoon toegestaan.
Met het van kracht worden van de aankomende versie van de Tw ligt het
voor de hand dat ook de spam aan bedrijven zal afnemen. 

>[...], maar het valt me gewoon op dat deze discussie de laatste tijd
>veel vaker gevoerd moet worden, en dat dus ook collega ISPs de touwtjes
>behoorlijk laten vieren.

Ik mis hier even de relatie tussen de twee, de reden van je "dus". Ik
zie wel dat de discussie vaak gevoerd moet worden, maar niet perse vaker
en evenmin zie ik niet waarom je daaruit de conclusie zou kunnen trekken
dat collega's zich ruimhartiger zijn gaan opstellen.

>Ik merk ook bij een flink aantal spamklachten die ik zelf verstuur naar
>verschillende ISPs, dat deze regels gewoon overgenomen worden.

Namen en rugnummers graag. :)

Maar dat terzijde.[1] http://spamvrij.nl/faqomat/fom.php?qa=qa-027
  http://spamvrij.nl/docs/wetgeving-tw.php
  http://spamvrij.nl/docs/wetgeving-tw-uitleg.php
  http://spamvrij.nl/docs/wetgeving-tw-diff.php


[2] Om je een paar absurde voorbeelden te noemen:

  De wetgever verbied in feite het versturen van een (1) enkele e-mail
  aan een consument met een commerciele, idieele of charitatieve
  inhoud. Dat betekent dus dat op als je een (1) exemplaar verstuurd,
  en dus nog niet voldaan hebt aan het "bulk" criterium uit "onze"
  definitie, het volgens de wetgever al spam is. Opmerkelijk, want een
  van de kenmerken van het probleem is juist het volume.
  
  De wetgever vind een e-mail enkel spam als het een commerciele,
  idieele of charitatieve inhoud bevat. Dat betekent ook dat je dus
  ontwrichtende hoeveel e-mail kunt versturen zonder dat de wetgever
  je als spammer kan benoemen, zolang het maar een inhoud heeft die
  niet voldoet aan een van voorgaande criteria. In "onze" ogen vreemd,
  want de overlast die spam veroorzaakt is onafhankelijk van de
  inhoud, wij hebben geen boodschap aan de boodschap.-- 
Rejo Zenger <rejo at zenger.nl> http://rejo.zenger.nl
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: Digital signature
URL: <http://mailman.nlnog.net/pipermail/nlnog/attachments/20051130/45c18a3f/attachment.pgp>More information about the NLNOG mailing list