[Nlnog] interessante uitspraak

Sabri Berisha sabri at cluecentral.net
Fri May 23 13:52:00 UTC 2008


Beste mensen,

Ik vond een interessante uitspraak mbt het offline halen van een
"beledigende" website door de ISP:

http://zoeken.rechtspraak.nl/weekoverzicht/default.aspx?details=true&datum_tussen_tm=16-5-2008&rechtsgebieddisplay=Civiel&instantietype=Rechtbanken&instantie=&searchtype=ljn&ljn=BD1446&u_ljn=BD1446

Ten aanzien van IS InterNed Services

4.6.  IS InterNed Services voert het volgende verweer. Op IS InterNed
Services rust in beginsel geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van
een bericht dat is geplaatst op een website waarvan zij de hosting
verzorgt. Zij voert het beleid dat een website direct uit de lucht wordt
gehaald, wanneer het gebruik door een klant leidt tot een evident
onrechtmatige situatie. De uitingen op de website van A-Group kunnen
niet als onmiskenbaar onrechtmatig worden beschouwd. Staat der
Nederlanden heeft haar nodeloos in de onderhavige procedure betrokken,
nu Staat der Nederlanden uit de met IS InterNed Services gevoerde
correspondentie had kunnen afleiden dat IS InterNed Services na
ontvangst van een rechterlijk vonnis waarin de gewraakte uitlatingen
onrechtmatig worden beoordeeld, onmiddellijk tot het verwijderen van de
website zou zijn overgegaan.

4.7.  De voorzieningenrechter overweegt als volgt. Op grond van het
bepaalde in art. 6:196c lid 4 BW is een serviceprovider niet
aansprakelijk voor de opgeslagen informatie, indien hij niet weet van de
activiteit of informatie met een onrechtmatig karakter of daarvan niet
redelijkerwijs behoort te weten, dan wel - zodra hij daarvan weet of
redelijkerwijs behoort te weten - prompt de informatie verwijdert of de
toegang daartoe onmogelijk maakt. Blijkens de memorie van toelichting is
de enkele kennisgeving van een derde omtrent de aanwezigheid van
onrechtmatige informatie onvoldoende voor de conclusie dat de
serviceprovider weet of redelijkerwijs behoort te weten dat de
informatie een onrechtmatig karakter heeft; dat is echter anders wanneer
aan de juistheid van de kennisgeving in redelijkheid niet getwijfeld kan
worden, zoals wanneer de informatie op de website onmiskenbaar
onrechtmatig is (TK 2001-2002, 28 197, nr. 3, blz. 49). Pas indien op
deze gronden tot aansprakelijkheid van de serviceprovider voor de
opgeslagen informatie geconcludeerd kan worden, is een - op die
onrechtmatige daad gebaseerde - vordering jegens de serviceprovider tot
verwijderen of ontoegankelijk maken van de informatie toewijsbaar.

4.8.  De voorzieningenrechter overweegt dat in het onderhavige geval
niet kan worden gezegd dat aan de juistheid van de inhoud van de in 2.7
bedoelde brief van de Staatssecretaris van Financi?n in redelijkheid
niet getwijfeld kon worden. Het betreft immers slechts een reactie van
een derde op uitlatingen die zijn geplaatst op een website waarvan IS
InterNed Services de hosting verzorgt. IS InterNed Services wist niet,
en kon ook niet weten, waarop de uitlatingen waren gebaseerd, zodat zij
zich geen oordeel omtrent de juistheid of rechtmatigheid ervan kon
vormen. Het feit dat het de Staat der Nederlanden was die deze
uitlatingen in voormelde brief als onrechtmatig kenschetste, maakt niet
dat IS InterNed Services wist of redelijkerwijs behoorde te weten dat de
uitlatingen een onrechtmatig karakter hadden. IS InterNed Services heeft
dan ook niet onrechtmatig gehandeld door na ontvangst van de brief van
de Staatssecretaris van Financi?n niet onmiddellijk de toegang tot de
website van A-Group onmogelijk te maken. Uit de tussen partijen gevoerde
correspondentie en de daarop ter zitting gegeven toelichting blijkt dat
IS InterNed Services wachtte op de ontvangst van een rechterlijk vonnis
waarin de uitlatingen op de website van A-Group als onrechtmatig zouden
worden beoordeeld. Hierna zou zij overeenkomstig haar beleid de toegang
tot de website terstond hebben geblokkeerd. De Staat der Nederlanden had
derhalve kunnen volstaan met het instellen van een vordering jegens
A-Group. De voorzieningenrechter gaat er dan ook van uit dat IS InterNed
Services op basis van dit vonnis de website van A-Group zoals toegezegd
zal blokkeren. Voor zover de vorderingen zich richten tegen IS InterNed
Services zullen ze derhalve worden afgewezen.

Groeten,

-- 
Sabri
More information about the NLNOG mailing list